NED

De beelden van Jelle Van Den Heede (°1978) zijn als tactiele dromen. Ze creëert een poëtische wereld waar enkel gevoel telt, en al de rest verdwijnt. Haar werk is minimalistisch en fragiel, het nodigt de kijker uit om dichterbij te komen en haar wereld te ontdekken. In die wereld blijft haar blik vaak rusten op het kleine. De schoonheid in de details die in ons bestaan vaak over het hoofd worden gezien. Haar beelden stralen eenvoud, rust en verwondering uit maar getuigen voor de aandachtige kijker ook van een zekere gelaagdheid, verborgen in een gevoel dat een beeld vergezelt of in een titel die iets weggeeft.

In essentie is Jelle binnen elke techniek op zoek naar hetzelfde; het perfect uitgebalanceerde beeld dat raakt in zijn eenvoud. Ze ziet zichzelf dan ook als een ‘beeldensprokkelaar’. Iemand die flarden van beelden verzamelt, ontleedt en composeert tot een nieuw beeld. Het is een intuïtieve manier van werken waarin ze een onderliggend gevoel probeert te vertalen naar een beeld dat net genoeg prijsgeeft.

In haar werk zijn twee thema’s heel aanwezig. De menselijke natuur en de ons omringende natuur. Beiden zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden en in haar werk overlappen deze thema’s en het spanningsveld ertussen dan ook geregeld. Door al het overbodige weg te laten, door haar te herleiden tot haar essentie probeert Jelle de werkelijkheid te begrijpen. Haar werk balanceert hierdoor vaak op de grens van het figuratieve (wat herkenbaar is) en het abstracte.

Haar beelden zijn uiterst persoonlijke oplossingen. Het zoeken naar schoonheid en eenvoud biedt een persoonlijke uitweg uit de chaos van de werkelijkheid en uit de innerlijke chaos. Die chaos is universeel en eigen aan het leven / het mens zijn en door deze beelden te maken en te tonen, hoopt Jelle dat ze raken, refereren aan andere werkelijkheden en daar ook uitwegen bieden. De preciese invulling van de betekenis van een beeld laat Jelle daarom ook graag aan de kijker over.

“Het schone aan het creëren zit voor mij vooral in het kijken, het ontdekken en het observeren van het kleine. In de details zit een verborgen laag van het leven waar we vaker aan voorbij lopen dan bij stilstaan. Ik verzamel het kleine om er een grotere betekenis aan te kunnen geven.”

ENG

Jelle creates images that are like tactile dreams. Jelle creates a poetic world where only feeling counts, and everything else disappears. Her work is minimalist and fragile, inviting the viewer to come closer and discover her world. In that world, her gaze often rests on the small. The beauty in the details that are often overlooked in our existence. Her images exude simplicity, tranquility and wonder, but for the attentive viewer they also bear witness to a certain layering and mystery, hidden in a feeling that accompanies an image or in a title that gives something away.

In essence, Jelle is looking for the perfectly balanced image that strikes in its simplicity. She therefore sees herself as an ‘image collector’. Someone who collects fragments of images, dissects them and composes them into a new image. It is an intuitive way of working in which she tries to translate an underlying feeling into an image that reveals just enough.

Two themes are very present in her work. Human nature and the surrounding nature. Both are unmistakably connected and in her work these themes and the tension between them regularly overlap. By leaving out everything superfluous, by reducing her to her essence, Jelle tries to understand reality. As a result, her work often balances on the border between the figurative (what is recognizable) and the abstract.

Her images are personal solutions in the sense that the search for beauty and simplicity offers her a personal way out of the chaos of reality and out of the inner chaos. That chaos is universal and typical of life / being human and by making and showing these images, Jelle hopes that they touch, refer to other realities and also offer the viewer a way out. Jelle therefore likes to leave the exact interpretation of an image to the viewer.

“For me, the beauty of creating is mainly in looking, discovering and observing the small. There is a hidden layer of life in the details that we pass by more often than we think about. I collect the small in order to give it a greater meaning.”

 

All images on my website are for sale as limited and signatured prints (inkjet prints on Hahnemuhle Photo Rag Satin). Prices vary depending on the size and editions.

Please feel free to contact me for questions:
jelle.vdh@gmail.com

Updating…
  • No products in the cart.